Navigace

Obsah

Informace k výuce ve škole pro žáky 2. stupně

Typ: ostatní
Od pondělí 8. 6. 2020 bude pro žáky 2. stupně obnovena možnost výuky ve škole.

Výuka bude probíhat za upravených podmínek. Prosíme rodiče, aby informovali třídního učitele svého dítěte, jestli se bude jejich dítě výuky účastnit, nebo ne. Své rozhodnutí sdělte třídnímu učiteli do úterý 2. 6. 2020.

 

Podle počtu přihlášených žáků bude vytvořen rozvrh výuky, ten bude žákům včas zaslán třídními učiteli. Pokud by se v některé třídě přihlásilo málo žáků, bude výuka i nadále probíhat pouze distančním způsobem.

 

Osobní přítomnost žáků ve škole je dobrovolná. I nadále bude zadávána práce na webových stránkách školy.

Pokud se žák přihlásí k prezenční výuce ve škole, bude vedena evidence o jeho docházce a platí pravidla pro omlouvání z výuky.

 

Organizace výuky

Výuka bude probíhat ve dvou dnech v týdnu. Žáci budou rozděleni podle tříd, ve skupině může být maximálně 15 dětí.

Časové rozvržení výuky bude následující:

6.A – PO, STŘ 8.00–12.00

6.B – PO, STŘ 8.15–12.15

7. třída – PO 8.30–12.30; STŘ 8.30–11.30

8. třída – ÚT 8.00–11.00; ČT 8.00–12.00

9. třída – ÚT, ČT 8.15–12.15

Ve třídách budou vyučovat učitelé jednotlivých předmětů, výuka jednoho předmětu bude trvat 60 minut. Vyučovat se budou pouze předměty, ve kterých se žáci vzdělávali dosud (bez výchov). Do rozvrhu budou zařazeny také třídnické hodiny.

 

Hygienická opatření

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Roušku musí žák nosit vždy, když bude mimo svoji třídu. Ve třídě se bude řídit pokyny učitele. U vstupních dveří do budovy školy i v každé třídě bude umístěna dezinfekce. Ve třídách budou rozmístěny lavice tak, aby byl dodržen stanovený odstup mezi žáky. Bude zajištěno důkladné čištění všech místností, několikrát denně se bude provádět dezinfekce povrchů, které používá velký počet lidí (např. kliky dveří, vypínače, ...).

 

V případě, že se u žáka objeví příznaky nemoci, bude žák umístěn do samostatné místnosti a v co nejkratší době předán zákonnému zástupci. Pokud by žák vykazoval příznaky, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19, musí škola informovat hygienickou stanici.

 

Vstup do školy

Žáci jsou povinni dodržovat při cestě do školy a ze školy obecná pravidla stanovená krizovými opatřeními. Před školou je nutné dodržovat odstupy od ostatních. Po přezutí jde žák hned do své třídy. Vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

 

Stravování ve školní jídelně

Za současných podmínek není z  technických důvodů možné zajistit pro žáky 2. stupně stravování ve školní jídelně.

 

Osoby s rizikovými faktory

Zákonní zástupci žáka také musí zvážit, zda přihlásí své dítě k prezenčnímu vzdělávání, pokud žák nebo kterákoliv osoba ve společné domácnosti patří do rizikové skupiny.

 

Rizikové faktory stanovilo Ministerstvo zdravotnictví takto:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např.

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

První příchod do školy

Při prvním příchodu do školy žák odevzdá Čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem. Čestným prohlášením potvrzují zákonní zástupci, že se seznámili s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a písemně prohlašují, že dítě nemá příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Bez tohoto podepsaného Čestného prohlášení nebude žáku prezenční výuka umožněna.

Formulář Čestného prohlášení je ke stažení zde na webových stránkách školy, nebo si jej můžete vyzvednout v kanceláři školy (Masarykova 161) v úředních hodinách (pondělí a středa v době od 8.30 do 11.30).

příloha_čestné_prohlášení.pdf (268.76 kB)

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obraťte na vedení školy.


Příloha

Vytvořeno: 29. 5. 2020
Poslední aktualizace: 24. 11. 2020 09:08
Autor: Mgr. Martina Lungová