Navigace

Obsah

Nastavení hygienických opatření souvisejících s epidemií COVID-19 a testování žáků

Typ: ostatní
V tomto školním roce budou ve škole nastavena hygienická a protiepidemická opatření, které školám nařizuje nebo doporučuje MŠMT vzhledem k situaci související s výskytem COVID-19.

Hygienická opatření:

– osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit;

– pokud by se příznaky objevily v průběhu vyučování, bude žák umístěn do stanovené místnosti a bude informován zákonný zástupce žáka, aby si žáka neprodleně vyzvedl;

– pokud má žák přetrvávající příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění (např. alergická rýma), musí žák toto doložit potvrzením od lékaře;

– vstup zákonných zástupců a jiných osob do budov školy je omezen: pokud bude zákonný zástupce žáka potřebovat jednat s učitelem, domluví se předem telefonicky nebo mailem;

– škola je povinna zahájit distanční vzdělávání žáků, pokud se onemocnění nebo karanténa týká více jak 50 % žáků ve třídě; žáci jsou povinni se této výuky účastnit.

V případě, že dojde ke změnám nařízení, škola Vás bude o těchto změnách informovat (přes žákovskou knížku nebo mailem). Aktuální informace jsou také zveřejněny na webových stránkách školy.

Tato opatření budou také jedním z témat, která se budou probírat na třídních schůzkách 8. září 2021, případné dotazy tak budete mít možnost konzultovat s třídními učiteli.

Pravidla při pobytu žáků ve škole

Všechny osoby ve škole jsou povinny si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty (výjimku mají jen osoby s poruchou intelektu nebo osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest – toto je potřeba doložit lékařským potvrzením).

U vstupních dveří do budovy školy i v každé třídě je umístěna dezinfekce. Je zajištěno důkladné čištění všech místností, několikrát denně se bude provádět dezinfekce povrchů, které používá velký počet lidí (např. kliky dveří, vypínače, ...). Ve třídách se bude pravidelně několikrát během výuky větrat.

Screeningové testování ve školách

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví proběhne ve všech školách na začátku školního roku screeningové testování žáků.

Testování proběhne ve dnech 1. 9. (žáci 1. třídy 2. 9.), 6. 9. a 9. 9., vždy v první vyučovací hodině.

Testovat se bude neinvazivními antigenními testy pro samoodběr.

Testování nemusí podstoupit žáci, kteří mají 14 dní po plně dokončeném očkování, nebo prodělali onemocnění covid-19 (platí po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), nebo žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Všechny tyto skutečnosti je potřeba doložit třídnímu učiteli.

Pokud žák nebude přítomen na testování, ale dostaví se do výuky později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po příchodu do školy.

Test bude proveden ve škole i v případě, že žák navštěvuje školní družinu před začátkem vyučování.

 

Pokud by se některý žák testovat nenechal, bude se moci účastnit prezenční výuky, ale budou pro něj platit přísnější režimová opatření: musí používat ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole (tedy i ve třídě při výuce), nesmí cvičit ve vnitřních prostorech školy, nesmí zpívat, při konzumaci potravin a nápojů musí sedět u stolu a mít rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru.

Pokud by někdo z Vás nechtěl, aby se Vaše dítě testování zúčastnilo, prosíme dejte to předem vědět třídnímu učiteli Vašeho dítěte.


Vytvořeno: 28. 8. 2021
Poslední aktualizace: 28. 8. 2021 20:18
Autor: Mgr. Martina Lungová