Navigace

Obsah

Pondělí 22.6.

Dnes si zadáme poslední úkoly na tento týden.

Napište mi, jakou knížku nebo zajímost jste poslední době přečetli. 

Napište, jaké by měly být prázdniny vašich snů.

Přeji krásný a pohodový den.  

Pátek 19. 6.

Český jazyk.

V učebnici na straně 168 si pročti učivo: Jak napsat inzerát?

Zápis do sešitu:

Inzerát je krátké, někdy i placené oznámení, např. o prodeji, koupi, výměně nebo zájmu seznámit se. Bývá umístněn v časopisech, novinách nebo internetu. Inzerát by měl být stručný, ale jasný a přehledný. Důležité je připojit k němu svojii adresu, telefonní číslo nebo e-mail.

Zkuste vytvořit vlastní inzerát. Zašlete ke kontrole. Děkuji.

  

Přírodověda

 OPAKOVÁNÍ

1. Jaké má člověk společné znaky s ostatními živočichy?

2. Jakými znaky se odlišuje od ostatních živočichů?

3. Vyjmenuj 5 částí kostry člověka.

4. Z čeho se skládá páteř?

5. Páteří prochází nervová dráha, která se nazývá M _ _ _ .

 6. Svaly spolu s kostrou umožňují pohyb těla. Čím jsou připojeny svaly ke kostem?

7. Pro rozvoj svalů jsou potřebné bílkoviny. Kde v potravě se nachází?

8. Jaké funkce plní kůže?

9. Popiš dýchací ústrojí.

10. Popiš trávicí ústrojí.

11. Tepny jsou cévy, které rozvádí po těle krev O _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

12. Žíly jsou cévy, které rozvádí po těle krev OD _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

13. Kterých 5 složek by měla obsahovat naše strava – TUKY, ……

14. NA KOLE NIKDY NEJEZDÍM BEZ H _ _ _ _ !!

15. Jak dělíme přírodu?

16. Co řadíme k živé přírodě?

17. Co patří mezi neživé přírodniny?

18. Jak se nazývá největší planeta sluneční soustavy?

19. Jak se nazývá nejjasnější hvězda na obloze, která ukazuje směr na sever?

20. Jak se nazývá planeta, které říkáme Jitřenka nebo Večernice?

Přeji vám krásný a pohodový víkend.

Čtvrtek 18. 6.

Vlastivěda

Zápis do sešitu:

Okupace Československa

21. srpna 1968 vtrhla na naše území vojska pěti států v čele se Sovětským svazem. Okupační vojska narazila na nenávist odpor občanů (Jan Palach, který se v Praze veřejně upálil). V Československu byla obnovena totalitní vláda. Prezident Gustáv Husák. Určitá část společnosti se s touto situací smiřovala. Byli však jednotlivci, kteří se odmítali podřídit. Nastala krize komunistického režimu.

Sametová revoluce

17. listopadu 1989 došlo v Praze k napadení pokojného průvodu studentů policií. Následovaly stávky studentů a herců. Zakládány organizace, které byly nazývány Občanské fórum. Lidé požadují odstoupení komunistů. Protestní akce přerostly v státní převrat. Komunistický režim se koncem roku 1989 zhroutil.

Dne 29. prosince byl zvolen prezidentem Václav Havel.

Došlo k zásadním změnám celé společnosti. Vrací se svoboda a demokracie. Opět se konaly svobodné volby. 1. ledna 1993 se rozpadl společný stát Čechů a Slováků vytvořily se dva samostatné státy – Česká republika a Slovenská republika.

V roce 1999 vstoupila ČR do vojenského společenství Nato a v roce 2004 do Evropské unie.

V roce 2003 byl prezidentem Václav Klaus. V roce 2013 byl zvolen Miloš Zeman.

Zapiš odpovědi na otázky:

1. Název prvního českého knihkupectví a vydavatelství:

____________________________

2. Česká hymna s názvem _____________________ byla zpívána ve hře _______________________________

3. Povinnou školní docházku zavedla panovnice _____________________________________

4. Nevolnictví zrušil panovník ____________________ v roce _____________

5. Jaké reformy ještě provedla Marie Terezie

____________________________________________________________________________________________

6. Revoluce v roce 1848 vypukla ve městě _____________ v době konání __________________________________

7. Robota byla zrušena v roce ________________________

8. Co to znamená vládnout „ absolutisticky“ ______________________________________________

______________________________________________

9. Pod heslem „ Národ sobě“ bylo postaveno

__________________________ v roce ___________

10.Jaké dvě skupiny stály proti sobě v 1.sv. válce ( uveď i

jejich zástupce )

_____________________________________________

11.K vyhlášení samostatného čs. státu došlo dne _________

v roce _____________

12. Prvním prezidentem čs. republiky se stal ____________

_______________________ v roce ___________ a jeho

nástupcem se v roce 1935 stal _____________________

13. O odtržení Sudet bylo rozhodnuto v ________________

Jednání s Hitlerem se zúčastnili zástupci ____________

_____________________________________________

14. Fašisty nejvíce pronásledovanou skupinou obyvatelstva

byli _________________________________________

15. Za 2. sv. války bojovali čs. vojáci proti fašismu v těchto zemích

___________________________________________________

16. Po skončení 2. sv. války se stal prezidentem _______________

__________________ a čs. republika byla pod nadvládou které

země ? _________________

17. Představitel „Pražského jara“ __________________________

co bylo Pražské jaro ? ________________________________

18. Napiš název společenství lidí, kteří bojovali proti komunismu

____________________ v čele s _______________________

19. Sametovou revoluci v měsíci ________________ 1989 zahájili

_______________________

20. Vysvětli pojem „Sametová revoluce“ _____________________

__________________________________________________

21. Česká republika vznikla dne ____________ s prvním

prezidentem _______________________

Odpovědi zašlete ke kontrole. Děkuji.

Středa 17. 6.

Na dnešní den si nebudeme zadávat žádné úkoly.

Zopakuj si probrané učivo z přírodovědy a vlastivědy. Zítra si napíšeme krátké opakování.

Přeji hezký a pohodový den.   

Úterý 16. 6.

Český jazyk

V učebnici na straně 178 si vypracuj cvičení 3.

Do slov na řádku doplň vhodnou předponu.

Dále si vypracuj cvičení 4. Se slovy utvoř alespoň tři věty.

Matematika  

V pracovním sešitě vypracuj stranu 35. 

Vlastivěda

Zápis do sešitu:

Nástup komunistické strany

První léta nastolení totalitní vlády v Československu přinesla brutální teror. Docházelo k zatýkání, k věznění a mnohdy k popravám nevinných lidí. Po únoru 1948 byla v zemi zahájena přeměna hospodářství. Celé hospodářství bylo řízeno pětiletými plány. Začalo budování socialismu v Československu podle sovětského vzoru. V roce 1960 došlo ke změně názvu státu Československá socialistická republika ČSSR. Knihy, časopisy, rozhlas i televize podléhaly cenzuře. Lidé nemohli říkat své názory. V roce 1968 se do vedení dostává skupina komunistů, kterou vedl Alexandr Dubček. Slibují vládu bez teroru pro všechny občany. Tuto dobu označujeme jako Pražské jaro.

Pondělí 15. 6.

Český jazyk

Utvoř a napiš věty:

pil x pyl

byl x bil

bidlo x bydlo

výt x vít

výr x vír

Vypracuj cvičení učebnice na straně 178 cvičení 2.

Matematika   

Vypočítej:

638 457 : 18                                   457 69 : 29                                 487 564 : 23

Největším savcem na světě je plejtvák obrovský, který může mít hmotnost až 190 tun. Kolikrát má větší hmotnost než naše nejtěžší zvíře prase divoké, které dosahuje hmotnosti 250 kg.

Přírodověda

Doplň správná slova do vět:

Dýchací orgán se nazývá ……………

Infekční onemocnění, při kterém se smrkáme, se nazývá ………………

Na hrtan navazuje trubice zvaná ………………..

Při nepřímé masáži srdce položíme ruce na ………………..

Vydechujeme vzduch, který obsahuje oxid ………………….

Špatně se dýchá, když je znečištěné …………………………….

V plících jsou plicní ………………………………………………………

Při dýchání využíváme ze vzduchu ……………………………….

Vypracovaná cvičení zašlete ke kontrole. Děkuji.

  

Pátek 12. 6.

Český jazyk

V učebnici si na straně 152 přečti vyprávění. Napiš mi krátké vyprávění s použitím přímé řeči. Můžeš přidat také obrázek nebo fotku. Zašli ke kontrole. Děkuji.

Dále si vypracuj úkoly do angličtiny.

Přeji krásný a pohodový víkend.

Čtvrtek 11. 6.

Český jazyk

Doplň cvičení:

Sotva Jirka a Marek rozloupl- ráno oči, už m-slel- na lumpárny. B-l- to v-hlášen- ul-čníci naší škol-. Učitelky a v-chovatelky si s nimi nevěděl- rady. Poznámky a špatn- známky chla-ce nazajímal-. V-rušoval- při hodině, úkol- a referáty si nepsal-. Nakonec na ně pan ředitel a učitelky v-zrál-. Zaměstnal- je na zahradě škol-. Všichni v-tečníci a zlobiv- žáci, když zůstal- po škole, musel- jít pracovat na zahradu škol-. Panu školníkov- pomáhal- okopávat r-že, sázet květiny, pl-t záhony, v-trhávat b-l-. Květiny, růže i rajčata se jim odvděčil- krásn-m- a velk-mi plody. Učitelky i vychovatelky byl- rády, že chlapci pracoval- a hlavně přestal- zlob-t.

Podtrhni v textu všechna zájmena.

Vypiš, jaké máme druhy zájmen a číslovek.

Matematika

V pracovním sešitě vypracuj stranu 33.

Vlastivěda

Poválečný vývoj

Po těžkých válečných letech 1939 – 1945 začal mírový život. Československo se obnovilo jako demokratický stát. V nové Československé republice nastala řada změn. Byla uzavřena dohoda o odstoupení Podkarpatské Rusi, odsun německého obyvatelstva z Československa. K největším změnám došlo v průmyslu. Soukromým majitelům byly zabaveny velké továrny, doly, hutě a banky, které se staly vlastnictvím státu. Došlo ke znárodnění. Vítěznou stranou v poválečných volbách se stala v roce 1946 komunistická strana. Předseda Klement Gottwald. V únoru 1948 přebírají komunisté moc ve státě. Téhož roku zemřel prezident Edvard Beneš a prezidentem se stává Klement Gottwald. Ve státě byla nastolena nedemokratická neboli totalitní vláda jedné strany

Středa 10 .6.

Český jazyk

Procvičování probraného učiva.

Vypracuj v pracovním sešitě na straně 72 cvičení 2. Podtrhni věty uvozovací a doplň čárky a uvozovky.

Napiš odpověď.

Proč si liška nemohla s Malým princem hrát?

Vysvětli význam slova ochočit.

Dále si vypracuj cvičení 3, ve kterém změníš řeč nepřímou v řeč přímou a cvičení napiš. Zašli ke kontrole. Děkuji.

Matematika

V pracovním sešitě dále pokračuj a vypočítej cvičení 18 a 19.

Přírodověda

V učebnici vyhledej odpovědi na otázky a zapiš:

Čím může vzniknou požár a co způsobí?

Co způsobuje úbytek deštných lesů a ničení lesů mírného pásu?

Co člověk buduje k ochraně přírody?

Jak můžeš přispět ty k ochraně životního prostředí?

Zjisti, který národní park nebo chráněná krajinná oblast je nejblíže od tvého bydliště.

Úterý 9. 6.

Český jazyk

V učebnici na straně 177 vypracuj cvičení Puťák. Článek je napsán bez mezer, teček a čárek.

Přepiš jej správně do sešitu.

V prvních dvou větách urči podmět a přísudek.

Urči mluvnické kategorie podstatných jmen: se sourozenci, při balení, zbytečnosti.

Vyhledej přídavné jméno ve třetím stupni a urči jeho pád, číslo a vzor.

Vyhledej číslovku a urči její druh.

Slovesný tvar z první věty převeď do času minulého, budoucího, do rozkazovacího způsobu ve všech možných osobách a podmiňovacím způsobu ve všech osobách.

Napiš slova opačného významu -  antonyma ke slovům: letos, nic, důležitého, zapomenout.

Zapiš slova stejného nebo podobného významu - synonyma ke slovům: sourozenci, nedalekého, chystáme se, boty.

Napiš alespoň pět slov příbuzných se slovy voda a teplý.

Zašlete ke kontrole. Děkuji.

Matematika

Pracovní sešit strana 34 cvičení 14, 15, 16 a 17.

Vlastivěda

Zapiš správnou odpověď:

Vládnoucí strana 30. let v Německu

socialisté              komunisté            fašisté

Vůdce fašistů v Německu

Adolf Hitler            R. Hess                R. Heydrich

Fašistické symboly

orlice                       hákový kříž        holubice

Říše, kterou chtěl vybudovat Hitler

Velkomoravská        Velkouherská        Velkoněmecká

Dohoda o odstoupení čs. Pohraničí Německu

vídeňská                   mnichovská              pražská

Název německé policie

komando                  gestapo                    rozvědka

Protektorát Čechy a Morava byl vyhlášen v roce

1939                            1941                        1945

Nejvíce pronásledováni fašisty

Židé                             Slované                  Slováci

Rok kapitulace Německa

1942                            1944                     1945

                  

Pondělí 8. 6.

Český jazyk

Zápis do sešitu:

Přímá řeč

Přímá řeč bývá součástí vypravování. Zaznamenává doslova řeč mluvčích. Na začátku a na konci je ohraničena uvozovkami. U přímé řeči obvykle stojí uvozovací věta. Uvozovací věta vyjadřuje, kdo řeč pronesl.

 Pokud stojí uvozovací věta před přímou řečí, píšeme za ní dvojtečku.

 Zvědavě se vyptával: „Mami, co budeme dělat o víkendu?“

Pokud stojí uvozovací věta za přímou řečí, píšeme mezi nimi čárku, případně otazník nebo vykřičník. „Mami, co budeme dělat o víkendu?“ zvědavě se vyptával.

Pokud stojí uvozovací věta uprostřed, je oddělena čárkami.

 „Mami,“ zvědavě se vyptával, „co budeme dělat o víkendu?“

 Uvozovací věta za přímou řečí vždy začíná malým písmenem.

Na procvičení si vypracuj cvičení 2. v učebnici strana 174.

Matematika

 1. Tři sourozenci prodali rodinný dům po rodičích za 5 750 000 Kč.
 1. Kolik Kč dostal každý z nich, pokud navíc na poplatcích odvedli jednu setinu z celkové částky?
 1. O kolik se liší výsledky násobení čísel 568 a 243, když je:
 1. vynásobíš a poté výsledek zaokrouhlíš na desítky
 2. zaokrouhlíš na desítky a poté vynásobíš.
 1. Letecká společnost denně obslouží 68 752 cestujících.
 1. Kolik cestujících odbaví za jeden rok?
 2. Kolik cestujících je to za 6 měsíců?
 3. Kolik cestujících je to za 1 rok?
 4. Kolik cestujících je to za 5 let?

 

Přírodověda

Zápis do sešitu:

Ochrana životního prostředí.

Vliv činnosti člověka na životní prostředí má v současné době nežádoucí dopady. Člověk svým konáním ničí mnoho míst naší planety.

Z učebnice vypiš pojmy: ekolog, ekologie, smog.

Dále vypiš možné příčiny zhoršování životního prostředí.

Pátek 5.6.

Vlastivěda

Zápis do sešitu

2. světová válka

V září 1939 vtrhla německá armáda na území Polska. Postupně napadla další státy – Francii, Sovětský svaz a letecky zaútočila na Anglii. Po prvních válečných úspěších Německa se k němu přidávají další státy Itálie, Japonsko několik menších států Evropy. Proti těmto státům vystoupila skupina velmocí v čele s USA, Velkou Británií a Sovětským svazem. Rozpoutala se nejhroznější válka v dějinách lidstva. Němečtí okupanti nastolili v protektorátu režim teroru. Cílem bylo například oslabit vzdělanost českého národa a zbavit mládež lásky k vlastnímu národu.

Zvláště krutý osud postihl Židy. Jejich majetek byl zabavován. Byli odváženi do koncentračních  táborů, kde jich byla většina usmrcena.

Život za protektorátu byl velmi těžký (přídělové lístky, lidé trpí podvýživou a nemocemi). Čeští vlastenci zakládali různé organizace, které bojovaly proti německým okupantům. Ozbrojené oddíly partyzánů.

Od roku 1944 se chýlila válka ke konci. Začíná osvobozování Československa. Od východu postupovala přes Podkarpatskou Rus a Slovensko sovětská vojska. Od západních hranic vstoupila na území Čech americká armáda. Dne 5. května 1945 vypuklo v Praze povstání proti německým okupantům. 8. května 1945 se Německo vzdalo.

 Dále si vypracujte úkoly do angličtiny. Přeji pohodový víkend.              

Čtvrtek 4. 6.

Český jazyk

Zápis do sešitu:

Stavba souvětí

Věta jednoduchá obsahuje jeden přísudek. Souvětí se skládá ze dvou a více vět jednoduchých.  Obsahuje dva nebo více přísudků: Kosi zobají žížaly a vlaštovky chytají mouchy.

Věty v souvětí spojujeme spojovacími výrazy.

Mohou to být:

spojky: např. že, aby, a, protože, ale

vztažná zájmena: kdo, co, jaký, který, čí, jenž

vztažná příslovce: např. kde, kdy, kam

Věty v souvětí oddělujeme často čárkami. Před spojkami a, i, nebo, ani čárku většinou nepíšeme.

Stavbu souvětí můžeme naznačit pomocí větného vzorce. Do vzorce zapíšeme značku V pro větu, číslici vyjadřující pořadí věty v souvětí a všechna znaménka ve větách:

Nejvíce jsme se těšili na to, že se nám ukáže mládě lva.

Vzorec:       V1, že V2

Na procvičení si vypracuj učebnice cvičení 2. strana 170. Vypiš všechna souvětí a vyznač jejich větné vzorce.

Matematika

Vypočítej:

28 + x = 57                               a – 42 = 80                                y + 35 = 70

58 – b = 25                               37 + z = 78                                 k + 34 = 84

Středa 3. 6. 

Český jazyk

Čísla v závorkách dej do správného tvaru.

Viděl jsem (7) psů, o (6) kočkách, bez (2) ještěrek, se (3) koťaty, bez (5) rybek, o (2) dívkách, se (7) loutkami, viděl jsem (4) lvy, nad (2) mosty.

Doplň správné tvary.

1. p.

 já  

 ty

my

on

vy

oni

ona

4. p.

 

 

 

 

 

 

 

3. p.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

Doplň.

V-chřice  kv-lela ve v-tv-ch. V dálce v-l-  vlci. Bl-skalo se a hrom- b-ly. M-l jsem obav- o Vlastinu bezpečnost. Uv-del- jsme malé ob-dl-. Vystoup-l- jsme do chaloupky a popros-l- o pomoc. V-zval- nás, abychom s nimi poob-dval-. Potom nás ub-toval- v malé místnůstce v podkrov-.

V poslední větě urči slovní druhy.

U podstatných jmen urči mluvnické kategorie.

Zašlete ke kontrole. Děkuji.

Matematika

 1. Kolik Kč bude potřeba na výplatu 248 zaměstnanců, kteří mají průměrně stejný plat v částce 14 679 Kč.
 1. Bude stačit 3 500 000 Kč? Pokud ne, kolik bude chybět?
 2. Kolik Kč by potřebovali na 324 zaměstnanců, kteří by měli průměrně stejný plat 16 896 Kč?
 1. Cestovní kancelář potřebuje přepravit svých 1 813 zákazníků autobusy do různých destinací. Plně obsazený autobus pojme 49 cestujících.
 1. Kolik bude potřeba autobusů?
 2. Kdyby měli přepravit 2 569 cestujících, kolik autobusů by potřebovali?
 1. Nádrž má objem 162 hl. Traktorista Ludvík ji má naplnit. Z kohoutku přitéká voda rychlostí 15 litrů za minutu.
 1. Za kolik hodin se nádrž naplní?
 2. Za kolik minut se nádrž naplní?
 1. Řidič nákladního automobilu doplnil palivo do nádrže. Zaplatil 13 824 Kč, jeden litr nafty stál 36 Kč.
 1. Kolik litrů nafty řidič natankoval?

 

Zašlete ke kontrole. Děkuji.

Přírodověda

Zápis do sešitu

Naše nejbližší hvězda, Slunce ovlivňuje život nejen nás lidí, ale všechno živé na naší planetě. Je zdrojem energie pro Zemi, jeho paprsky jsou zdrojem světla i světla.

Uložená energie

Lidé ke svému každodennímu životu využívají velké množství energie. Většinou ji získávají z látek bohatých na energii, tzv. energetických surovin.

Uhlí lidé znají a využívají již tisíce let. Vzniklo před miliony let přeměnou z rostlin, které byly dlouhou dobu bez přístupu vzduchu. Spalováním se získává energie, která se využívá pro výrobu tepla, elektrické energie, k tavení železné rudy. Uhlí rozlišujeme černé – kvalitnější, hnědé – méně kvalitnější.

Ropa vznikla před mnoha miliony let ze zbytků těl drobných živočichů. Přepravuje se ropovody nebo v lodích tzv. tankerech. Vyrábí se z ní benzín, nafta, asfalt. Používá se při výrobě některých barev a plastů. Při jejím spalování vzniká mnoho škodlivých látek. Únik může poškodit zdraví mnoha organismů, znehodnotit vodu, půdu.

Zemní plyn se většinou nachází společně s ropou či uhlím. Přepravuje se plynovody a plynovým potrubím označovaným žlutou barvou. Využití: zdroj energie k topení, výroba elektrické energie a jako pohon motorových vozidel.

Biomasa je to zdroj energie z těl rostlin. Dřevo, ale také některé byliny, se dají spálit a využít jeho zdroj tepla nebo a výrobu elektrické energie.

Úterý 2.6.

Český jazyk

K procvičení probraného učiva využijeme cvičení 1. – 4. v pracovním sešitě na straně 69.

Matematika

David dostal knihu, která měla 245 stran, už přečetl dvě pětiny. Kolik stránek přečetl?

Zapiš zlomkem a vypočítej, kolik je:

čtvrtina z m =                cm                                 desetina z kg =                     g

setina z t =                      kg                                  čtyři desetiny z m =            cm

tři čtvrtiny z kg =             g                                   jedna polovina z h =           min

Doplň úlohu:

Když z čísla _______________uberu třetinu čísla 84, vyjde mi 248.

Když k číslu _______________přidám čtyřnásobek čísla 23, vyjde mi 783.

Vypočítej, proveď zkoušku.

81 986 : 63

74 284 : 97

63 376 : 28

Vlastivěda

Zápis do sešitu:

Cesta k zániku ČSR

ČSR bohužel nemělo spolehlivé sousedy. Zvláště s Německem, kde se v roce 1933 dostali k moci nacionalisté (nacisté) v čele s Adolfem Hitlerem.

V září 1938 začal Hitler vyhrožovat válkou. Získal si na svoji stranu dosavadní spojence ČSR - Velkou Británii a Francii. 

V Mnichově se koncem září 1938 uskutečnila schůzka, kde se spojenci s Hitlerem dohodli, že pohraniční území Československa (tzv. Sudety) budou připojeny k Německu. Bez přizvání zástupců z Československa.

15. března 1939  vpadla na území zbytku Česko-Slovenska německá vojska a obsadila je. O den později Hitler vyhlásil zřízení Protektorátu Čechy a Morava. Znamenalo to, že celé Čechy i Moravy byly připojeny k Německu.

Nastalo dlouhé období německé okupace.

Slováci se trhli a zřídili si samostatný Slovenský stát.

 

Pondělí 1. 6.

Český jazyk

Zápis do sešitu:

Pravidla pro psaní koncovky slovesa při shodě přísudku s několikanásobným podmětem:

 1. Pokud jsou členy několikanásobného podmětu podstatná jména stejného rodu v množném čísle, píšeme u slovesa v přísudku stejnou koncovku jako u jednoduchého podmětu:
 • podměty rodu mužského životného:              -i
 • podměty rodu mužského neživotného:          -y
 • podměty rodu ženského:                                 -y
 • podměty rodu středního v množném čísle     -a
 1. Pokud je mezi členy několikanásobného podmětu rodu středního jedno podstatné jméno v jednotném čísle, píšeme koncovku -y: Tele a jehňata se pásly.
 2. Pokud je alespoň jedno podstatné jméno v podmětu rodu mužského životného, píšeme koncovku -i:  Kočka, pes a morče patřili k naší rodině.
 3. Pokud není žádné podstatné jméno v podmětu rodu mužského životného, píšeme v přísudku koncovku -y: Mechyhouby rostly už v dávných dobách.                    

Na procvičení si vypracuj v učebnici cvičení 3. a 4. na straně 165.

Matematika

Zápis do sešitu:

Další jednotky obsahu:

Používají se k vyjádření obsahů větších ploch např. pole, lesa sadu……

1 ar (1 a) je např. obsah čtverce o straně 10 m (zahrada)

1 hektar (1 ha) je např. obsah čtverce o straně 100 m (pole, les)

1 kilometr čtverečný (1 km²) je např. obsah čtverce o straně 1 000 m (jezero moře)

Příklad:

Ondra dostal k narozeninám encyklopedii Poznáváme Evropu. Připravil si pro své spolužáky tabulku s úkoly. Dokážeš je vyřešit?

stát

rozloha v km²

Rakousko

  83 951 km²

ČR

  78 865 km²

Chorvatsko

  56 542 km²

Německo

357 021 km²

Polsko

312 658 km²

Slovensko

  48 845 km²

                                                                                         

 1. Seřaď státy podle rozlohy od největšího k nejmenšímu.
 2. O kolik km² má Polsko menší rozlohu než Německo?
 3. O kolik km² má Německo větší rozlohu než Slovensko a Česká republika dohromady?
 4. Zaokrouhli údaje v tabulce na tisíce.

Přírodověda:

Vypracuj si krátké opakování probraného učiva.

test přírodověda.docx (13.91 kB)

Zápis do sešitu:

Energie kolem nás.

Všechny živé organismy potřebují pro svůj život energii. Podobně také většina strojů a přístrojů. Živé organismy bez energie umírají, stroje se bez energie jen vypnou. Energie má mnoho podob – světelná, slunečních paprsků, elektrická, chemická. Její uchování však není jednoduché. Vydrží dlouho uložená v těle rostlin a živočichů, v palivu jako je plyn, ropa, líh nebo v chemikáliích uvnitř monočlánků. Energie se nikde neztrácí, jen se neustále přeměňuje. Bez ní by nebyl možný život na Zemi.   

 

 

Pátek 29. 5.                                                                                         

Český jazyk.

Napiš krátký příběh, ve kterém použiješ vyjmenovaná slova po b  a l (můžeš použít i slova příbuzná).

Vlastivěda 

Zápis do sešitu:

Občané ČSR

Na vládě se podíleli volení zástupci občanů. Základem státu je nová ústava. Ta zavádí rovnoprávnost všech občanů bez rozdílu majetku, náboženství a národnosti. Ženy jsou v plné rovnoprávnosti s muži.

V ČSR žijí Češi, Slováci, Němci, Maďaři, Rusíni, Ukrajinci a Poláci.

Hospodářství

Nejvíce hospodářsky rozvinuté byly české země.

Baťovy závody ve Zlíně, vyrábějící boty, výroba strojů, zbraní, skla a textilu.

Rozvoj zemědělství (cukr, pivo a chmel).

Československá republika existovala jen dvacet let, přesto může být dodnes pro nás vzorem v mnoha oblastech. Velký rozvoj nastal nejen v hospodářství, ale i ve vědě, technice, školství a kultuře.

Osvobozené divadlo – Jiří Voskovec a Jan Werich.

Hudební skladatel Jaroslav Ježek.

Spisovatel Karel Čapek.

Čtvrtek 28.5.

Český jazyk

Slovesa jsou nejbohatší slovní druh, mají nejvíce tvarů.

U sloves určujeme – osobu, číslo, čas a způsob.

1. Co slovesa vyjadřují? Jak je poznáš?

2. Vyhledej v článku slovesa a urči – osobu, číslo, čas a způsob.

Tři veteráni

Uprostřed hvozdu a uprostřed noci, za větrem v roklince doutnal

ohníček. Kousek dál na pařezu seděl do pláště zachumlaný voják. Veterán.

Držel stráž. Nebylo koho se bát, daleko široko nebylo člověka, ani jiné

šelmy. Je však ve vojácké krvi držet vartu. Díval se do ohně. V ohništi

zapraskalo, vyprskla hrst jisker a z popela vyskočil čilý plamínek.

3. Najdi v článku infinitiv a řekni, jestli u něj můžeš určit mluvnické

    kategorie?

4. Převeď některé věty z článku do budoucího času.

5. Převeď některé věty z článku do přítomného času.

6. Vyber z daných slov – slovesa.

Usmívat se, svítit, pečení, blýská se, připravený, nekřič, budeme vzpomínat,

sněžení, otáčení, přečtěte, běh, prosící, mluvil bych, vypravování, prší, být,

psaní, vyrobený, osvěžil se, třpytí se, učení, let.

Matematika

Připomeň si vzorečky pro výpočet obsahu (nezapomeň, že obsah je vyjádřen v jednotkách čtverečních).

                čtverec:               S = a . a         

    obdélník:            S = a . b

  1.Novákovi si koupili zahradu obdélníkového tvaru o rozměrech: 39 m šířka zahrady a 58 m délka zahrady. Nováčkovi si koupili také            zahradu, ale čtvercového tvaru o rozměrech 43 m.

    Která rodina si koupila větší pozemek?

    Kolik Kč zaplatili Novákovi a kolik Nováčkovi, jestli-že jeden metr čtvereční stojí 750 Kč.

 2.  Změř si délku a šířku učebnic českého jazyka a přírodovědy, zaokrouhli na cm a vypočítej obsahy.  

 3. Délka kuchyně je 5 m a šířka 4 m. Spočítej kolik metrů čtverečních je potřeba koupit nového lina na pokrytí celé kuchyně.

     Kolik bude stát lino, jestli-že jeden metr čtvereční stojí 56 Kč.

4. Maminka chce potáhnout malé Aničce kostku na sezení ve tvaru krychle.  Strany ve tvaru čtverce mají velikost 30 cm. Kolik                       čtverečních cm bude potřebovat maminka na potažení kostky (uvědom si, kolik stran má krychle).

Připomeň si vzorečky pro výpočet obvodu:

          čtverec:           o = 4 . a         

           obdélník:        o = 2 .( a + b )         

           trojúhelník:   o = a + b + c

 1. Novákovi si koupili zahradu obdélníkového tvaru o rozměrech: 39 m šířka zahrady a 58 m délka zahrady. Nováčkovi si koupili také zahradu, ale čtvercového tvaru o rozměrech 43 m. Obě rodiny chtějí pozemky oplotit. Kdo musí koupit více pletiva o kolik?
 1. Maminka si koupila nový šátek. Chce si ho olemovat krajkou.Kolik krajky si musí koupit, jestliže má šátek tvar rovnostranného trojúhelníku o velikosti jedné strany 63 cm.                                                                      
 2. Změř strany učebnice vlastivědy a vypočítej její obvod.

Středa 27. 5.

Český jazyk

Zápis do sešitu:

Shoda přísudku s podmětem.

Psaní koncovky slovesa v přísudku se řídí rodem a životností slova v podmětu. Přísudek se shoduje s podmětem v osobě, čísle a rodě: Lovci vyšli do polí. Vlaky jely včas. Světla zhasla.

Pozor na pravopis: Lidé přišli. Rodiče spali. Koně se pásli. Děti skákaly.

Koncovka slovesa v přísudku se řídí podmětem i tehdy, jestliže je podmět slovně nevyjádřený: Cesty byly zaváté. Působily starosti údržbě silnic.

V učebnici na straně 163 vypracuj cvičení 4.

Z prvních čtyř vět vypiš podstatná jména a urči u nich mluvnické kategorie.

Vyhledej přídavná jména a urči jejich druh.

K dalšímu procvičování využij online cvičení:

https://www.umimecesky.cz/cviceni-shoda-prisudku-s-podmetem

Matematika

Karlštejn navštívilo v průběhu jednoho roku 12 782 návštěvníků. Křivoklát navštívilo za stejné období 42 879 návštěvníků a Konopiště 47 396 návštěvníků.

Vypočítej:

Kolik návštěvníků navštívilo tyto tři památky celkem?

Jaká byla průměrná návštěvnost každé z památek v průběhu jednoho roku?

O kolik návštěvníků bylo méně na Křivoklátu než na Konopišti?

O kolik návštěvníků bylo více na Konopišti než na Karlštejněi?

Seřaď památky podle návštěvnosti sestupně a počty zaokrouhli na tisíce.

Vypočítej příklady proveď zkoušku: 15 962 852: 29         587 412 297: 44           47 389: 7

Ze zadaných čísel utvoř a vypočítej dva příklady na sčítání a dva na odčítán: 5,96, 6,01, 17,5, 18,05.

Přírodověda:

Zápis do sešitu:

Parní stroj a motory

Významným objevem lidstva v 18. století se stal parní stroj. Dokázal přeměnit tepelnou energii (páru), která vznikla ohříváním vody, na energii mechanickou.

Později byl nahrazen spalovacím, tryskovým a raketovým motorem.

Zapiš příklady využití jednotlivých motorů v praxi.

 Klikni na odkaz a zopakuj si učivo o živočiších.  

 http://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_5.roc/tridime_zivocichy.htm

Úkoly 26. 5.

Český jazyk

Tiskařský šotek si tady trochu pohrál. Dokážeš opravit všechny chyby? Šotek nepopletl jenom slovesa! Přepiš věty správně do sešitu.

Žáci přišly do viučování pozdě.  Na objed máme zapékane špageti. Automobyly  stáli na parkovišti a bili zasněženi čerstvím bílím sněhem. Nechaly mně sedět v divadle bez lýstku. Všichni jsme tleskaly. Na táboře se klucy nejraději chodily koupat, dífky fšak raději zbýrali houby. I když pršelo celí den, ze stanů byl slišet veselí, děcký smích. Vlaštovky z jiřičkamy létají nad ribníkem, pěnkavi skáčou s vjetve na větev a z koruny stromu se ozývá jásavý kosý spjev.                            

Tak, sem se šotek už nedostal. Přesto jsou slova neúplná. Doplň chybějící i/y.

Na louce se pásl__ krávy. O kousek dál běhal__ koně. Děti se koupal__ v nedalekém potoce. Nad hlavou jim kroužil__ letadla. Ve vzduchu se proháněl__ mouchy. Vydal__ jsme se na procházku do lesa. Rostl__ houby. Také jsme sbíral__ maliny a jahody. Celý den jsme si krásně užil__. Večer jsme se ještě vykoupal__ v nedalekém rybníku a pozoroval__ hvězdy, které zářil__ na obloze.

Matematika

Vypočítej slovní úlohy:

Při průzkumu krasové jeskyně spouštěli jeskyňáře dolů zavěšeného na laně. Nejprve o 35 m, potom postupně o 8 m, 4 m a 3 m. Zůstal viset 10 m nad dnem jeskyně. Jak hluboká je jeskyně?

Maminka koupila Aleně a Markovi svetry v celkové hodnotě 984 Kč. Kolik korun stál svetr pro Alenu, když byl o 124 korun dražší než svetr pro Marka? Jaká byla průměrná cena jednoho svetru?

Zapiš čísla pomocí cifer:

Dvacet pět milionů sto třicet tisíc padesát tři

Čtyři miliony dvacet osm tisíc padesát

Osm miliard třicet dva milionů sedm

 Dvě miliardy sedmnáct milionů sto čtyři

Tři tisíce pět

Šest set tisíc

Pět tisíc osm

Pracuj s těmito čísly:

Seřaď tato čísla od nejmenšího k největšímu:

Rozděl je na sudá a lichá.

Vypočítej součet dvou nejmenších čísel.

Vypočítej rozdíl dvou největších čísel.

Vlastivěda

Zápis do sešitu

Československá republika (ČSR) se skládala ze čtyř zemí: Čech (hlavní město Praha), z Moravy a Slezska (Brno), ze Slovenska (Bratislava) a z Podkarpatské Rusi (Užhorod).

Nový stát měl demokratické uspořádání (většinou označovaný jako první republika) měl demokratické uspořádání. V čele stál prezident. Prvním prezidentem byl zvolen T. G. Masaryk.

Vyhledej a zapiš co nejvíce infomací o T. G. Masarykovi. Jako pomocníka můžeš využít přiložený soubor.   

tomas-garrigue-masaryk (1).docx (248.21 kB)

Úkoly 25.5.

Český jazyk

Procvičování podmětu slovně nevyjádřeného a podmětu několikanásobného. 

K procvičení učiva využijeme pracovního sešitu strana 68 cvičení 2,3, 2.

Matematika

Jednotky obsahu

Jednotky obsahu můžeme nazývat také plošné jednotky. Jedná se tedy o plochu.

1 cm² je plocha čtverce, který má stranu 1 cm.

Jednotky obsahu:

                                                                                       1 metr čtverečný 1 m²

                                                                                       1 decimetr čtverečný 1 dm²

                                                                                       1 centimetr čtverečný 1 cm²

Převody jednotek:                                                         1 milimetr čtverečný 1 mm²

1 m² = 100 dm² = 10 000 cm² = 1 000 000 mm²

1 dm² = 100 cm² = 10 000 mm²

1 cm² = 100 mm²

Podívej se:

https://www.youtube.com/watch?v=aNVI3ZUUZoA

 

Příklady na procvičení:

     4 cm²       =             mm²                                                     8 000 mm²       =               cm²

    86 dm²     =             cm²                                                        1 000 cm²        =                dm²

    34 cm²      =             dm²                                                        5 300 dm²       =                m²

    32 dm²      =             mm²                                                              26 m²       =                dm²

40 000 dm²   =             m²                                                                 26 m²       =                cm²

30 000 mm²  =            dm²                                                                26 cm²     =               mm²

 

Přírodověda

Vyber a zapiš správnou odpověď:

Základním rysem jednoduchých stojů je:

 1. Složitost
 2. Jednoduchost
 3. Promyšlenost
 4. Komplikovanost

Páku tvoří:

 1. Dvě ramena a dvě osy
 2. Jedno rameno a dvě osy
 3. Jedno rameno a jedna osa
 4. Dvě ramena a jedna osa

Druhy kladek:

 1. Pevná a pevná
 2. Složitá a nesložitá
 3. Pevná a volná
 4. Volná a zaklíněná

Kladkostroj se skládá:

 1. Z páky a kladky
 2. Z páky, kola na hřídeli a kladky
 3. Z několika kladek
 1.  Z volné kladky a šroubu

Nakloněnou rovinu používáme:

 1. Když potřebujeme zvážit předměty
 2.  Když potřebujeme vytáhnout břemeno do větší výšky
 3.  Když potřebujeme vyčistit potrubí
 4.  Když potřebujeme snížit hmotnost předmětu