Navigace

Obsah

DOMÁCÍ ÚKOLY

Úterý 31. 3.

Dobrý den.

Všechny vás moc zdravím. Dnes nás bude čekat opakování zájmen a číslovek , jedna slovní úloha, něco málo čtení a opakování ve vlastivědě. Jdeme na to.

Český jazyk 

V pracovním sešitě si vypracuj stranu 60. To nám stačí. Zašli mi ji ke kontrole. Děkuji.
Matematika  

V učebnici straně 71 str. 70 slovní úloha 33 v budově městské.......Zašli ke kontrole.

Vlastivěda

Na straně 23 si pročti otázky a zkus si na ně odpovědět. Strana 24 do sešitu si připrav časovou osu a vyznač na ní vyznačit podle otázek cv.B tato období. Žlutý ranečk si zapiš to sešitu- mužete mi také zaslat. Pod ni si opiš žlutý rámeček s letopočty významných události.

Ve čtení si přečti dvačlánky na straně 103. Odpovědi na hádanky napiš a můžeš si nakreslit obrázek. Jaro má spoustu prácé. Jaké to se dovíme v básni Co všechno musí udělat jaro. Báseničku se naučíte zpaměti. Každý den jednu sloku. V neděli přednesete mamimince, babičce, tatínkovi, sestře. No komu budete chtít udělat radost. Pro mě do příštího pondělí napíšete sloku, která se vám nejvíce líbila ii s obrázkem .Také pro radost. Děkuji a přeji krásný a pohodový den.

 

Pondělí 30.3.

Dobré ráno.

Všechny vás co nejsrdečněji zdravím do nového týdne. Chtěla bych vás všechny pochválit za vzorné a pravidelné zasílání úkolů.

Český jazyk

Dnes si zopakujeme něco málo o zájmenech. Zkuste si vypracovat ze strany 119 opakovací otázky. zašlete mi správná tvrzení ke kontrole.Další úkol bude vypracovat cvičení 1 ze str. 126. Zaslat ke kontrole. Děkuji. Další cvičení pro procvičení číslovek a zajímavost učebnice str. 125 cv. 11,12.

Matematika

Opakování násobení a dělení na straně 19 v PS všechny čtyři sloupce. Kontrolu provádějte na kalkulačce. 

Přírodověda

Zopakuj si trávicí soustavu. Z čeho se skládá. Co nám zajišťuje. Napiš mi, co si představuješ pod pojmem zdravá strava. A co naopak ke zdravé stravě nepatří. Děkuji. Přeji hezký den.

 

Pátek 27. 3.

Dobré ráno.

Děkuji všem, kteří zasílají vypracované úkoly. Chtěla bych vás moc pochválit. Jde vám to. 

Český jazyk

Dnes si zopakujeme něco ze slohu. V učebnici na straně 121 si zopakujte Psaní dopisu. Váš úkol. Napište mi krátký dopis.. Nezapomeňte na to, co by měl dopis obsahovat. Můžete přidat i obrázek. Úkol zašlete. Děkuji.

Matematika 

Geometrie

Narýsuj úsečku AB = 7cm. Sestroj na ní osu souměnosti. Kontrolu proveď aritmetickým výpočtem a měřením. Výsledek by měl být stejný.

V pracovním sešitě na str. 44 vypracuj cv.5, 6,7. Úkol zašlete. Děkuji.

Poslední úkol je malý testík z přírodovědy.

1 Která kůstka v lidském těle je nejmenší a kde se nachází?

2. Kolik zubů má mléčný chrup a kolik zubů má chrup dospělého člověka?

3.Kdy končí období kojence?

4.Ve kterém vývojovém období začíná puberta?

5. Do které soustavy zařadíš mozek, míchu a nervy?

6.Co ovlivňuje mozeček?

7.V které části mozku jsou uložena centra smyslových orgánů?

8. Co potřebuje mozek ke svému fungování?

9.Jaké rozlišujeme chutě?

10.Jak se nazývá hlavní orgán chuti a co obsahuje?

Odpovědi mi zašlete. Děkuji.

Přeji krásný pohodový víken. Něco hezkého si přečtěte. Myslím na vás. 

 

Čtvrtek 26.3.

Český jazyk

Skloňování číslovek pět až devadesát devět.

Do sešitu si udělej tabulku C z učebnice na straně 128. Pod tabulku zapiš:

Číslovky pět až devadesát devět se sloňují stejně. Mají pouze dva tvary. Pro všechny rody mají jeden tvar. Ostatní číslovky se skloňují podle vzorů podstatných jmen a přídavných jmen. Sto-město, tisíc-stroj, milion-hrad, první-jarní, druhý-mladý.

Pokud píšeme složenou číslovku slovy, musíme napsat každý člen zvlášť. Příklad: 235 dvě stě třicet pět. 

Úkol:

Do sešitu přepiš učebnice str.128 cv.4. Zaslat ke kontrole. Děkuji.

Matematika

V pracovním sešitě budeme pracovat na str. 19 cv. 4 i se zaokrouhlováním. Dále cvičení 5,6. 

Pro zajímavost. 

Zopakuji si a zapiš :

Co je jezero, rybník a přehrada.

Vlastivěda

Zápis do sešitu.

Čeští vynálezci

První parní stroj v českých zemích sestrojil počátkem 19. století František Josef Gerstner.

Josef Božek první parní automobil a parní loď.

V období před parními lokomotivami byla postavena koňská železniční dráha. Ta jezdila z Českých Budějovic do Lince v Rakousku.

Vagóny po kolejích tahali koně. První parní železnice 1939 úsek Břeclav - Brno.

Další čeští vynálezci:

Josef Ressel - lodní šroub.

Prokop Diviš - uzemněný bleskovod.

Bratři Veverkové - ruchadlo - zdokonalený pluh k orbě půdy. 

Vynálezy měnily život lidí. Vznikají nová povolání. Zrychlená železniční doprava urychlovala rozvoj strojové výroby a obchodu.

Od poloviny 19. století se strojová výroba uplatňuje v potravinářském průmyslu (mlynářství, cukrovarnictví, pivovarnictví, lihovarnictví).

Zdokonalení výroby železa, strojírenský průmysl, těžba uhlí.

Vznikající továrny potřebovaly další dělníky. Vedle mužů pracují ženy i děti.

Děkuji všem za vzorně vypracované úkoly. Přeji hodně úspěchů ve studiu. Myslím na vás. Přeji hezký den.

 

Středa 25.3.

Český jazyk

Opakování číslovek

Do sešitu si opiš cvičení z učebnice cv.1 str.127.

Napiš alespoň pět otázek, ve kterých bude číslovka. Jako vzor můžeš využít cvičení 3 str. 127 učebnice.

Urči zájmena: svých, těchto, nám, ho. 

Vypracuj si cvičení učebnice str. 124 cv. 7b) . Odpovědi zapiš a urči číslovky.

Vymysli alespoň tři názvy pohádek, ve kterých se vyskytují číslovky.

Úkoly mi zašli. Děkuji.

Matematika.

Počítání průměru.

Aritmetický průměr vypočítáme tak, že všechna daná čísla sečteme a vydělíme jejich počtem.

Procvičení. Pracovní sešit cv. 1, 2, 3 str.19. 

Úkol: Vypočítej kolik hodin se učíš v průměru za jeden týden.

Přírodověda.

Opakování probraného učiva.

Zopakuj si učivo: Období lidského života.

Zapiš si členy tvojí rodiny. Do kterého období je přiřadíš?

Popřemýšlej o tom, jak se v současné době staráme o seniory.

Co všechno potřebuje dítě k tomu, aby se správně vyvíjelo.

V období puberty musíme dbát na zvýšenou .........?

Co může ohrozit náš sluch a zrak?

Jak pečujeme o svůj chrup?

Čtení

Znovu si pročti články ze strany 85, 86, 87. Informace z těchto článků využijeme k učivu ve vlastivědě.

Nezapomínejte sledovat úkoly z angličtiny. Děkuji a přeji krásný pohodový den.

 

POZOR! Důležité! Platí sice nařízení o uzavření škol, ale tím se neruší výuka, pouze osobní přítomnost žáků ve školách. Žáci budou pracovat formou domácí práce podle pokynů vyučujícího. Na těchto stránkách budu postupně zadávat práci . Všechno ostatní záleží na odpovědném přístupu rodičů či dalších zákonných zástupců.

První série úkolů (od 11. do 13.3) byla zadána žákům ve škole v úterý.

Mají tedy následující práci:

PŘ: Opakovat probrané učivo o lidském těle

VL: Opakovat poslední kapitoly probraného učiva (Josef II.)

Č: PS- str. 56, 57, 58

M: PS- str.14, 15, 16

Geo: str. 33, cv. 2,3,4

Pokud některým úkolům nebudete rozumět, obraťte se mailem na vyučujícího: janamarkov@seznam.cz

Další úkoly budou zadány v pondělí 16. 3.

 

Pondělí 16.3.

Dobrý den,

všechny vás co nejsrdečněji zdravím a věřím, že jste všichni zdraví a v pohodě. Doufám,že jste zadané úkoly zvládli. Po návratu do školy si je společně zkontrolujeme. Tak a začíná další studium na dálku.  Tento týden si budeme zadávat úkoly postupně na každý den podle vašeho rozvrhu. Na písemné úkoly z učebnice využíjte sešity, které máte doma, popř. sluníčkový sešit. Budeme využívat online cvičení na procvičení učiva na zadaných webových stránkách.

www.nakladelství nová škola

online cvičení

procvičit

Zadané učivo český jazyk pro pátý ročník

03 Zájmena

Procvičení zájmena já 01b  02b     ona, naše 01b     my, vy, oni 01b         s sebou 01, 02

MATEMATIKA

online cvičení

Převody 

Jednotky délky 01  02  03

Jednotky délky sčítání a odčítání 01  02  03

Jednotky času porovnání 01  02

Jednotky hmotnosti 01  02

Jednotky času porovnání 01   02

 Úspěšnost u jednotlivých cvičení si zapisuj a u nesprávných odpovědí zapiš opravu do sešitu.

Přírodověda

Dalším učivem je rozmnožovací soustava. Po důkladném pročtení učiva si do sešitu vypracuj stručný zápis tak, jak zapisujeme ve škole.

 

Pokud by byly nějaké nejasnosti, kontaktujte na e mail nebo telefon. Děkuji. Přeji hodně úspěchů při práci. Můžete mi napsat, jak jste byli úspěšní. 

17. 3.

Dobrý den,

dnes nás čekají další úkoly.

Český jazyk

Zopakujeme si další slovní druh - číslovky. Zapiš si do sešitu následující učivo.

Číslovky jsou slova číselného významu. Jsou to slova ohebná.

Vyjadřují:  

 počet  jeden, padesát

 pořadí první, pátý

 množství druhů dvoje, čtvery

 kolikrát se něco stalo dvakrát, třikrát

 Rozlišujeme číslovky určité a neurčité. 

 Určité - určují přesný počet nebo pořadí a můžeme je zapsat číslicemi.

 Neurčité - nevyjadřují přesný počet a nemůžeme je zapsat číslicemi.

 Na procvičení - učebnice str. 123 cv. 2 ústně. Písemně cvičení 3 a 4a).

Matematika

Vypočítej zadané příklady se zkouškou.

2364841 : 9               4965141 : 27                   9842171 : 6                 10647248 : 14       6984154 : 39

 Přeji hodně zdaru při práci. Pokud to zvládneš zašli ofocené vypracované úkoly na e mail. Děkuji.

 Čtení. Doporučuji přečíst svoji vlastní knihu a napsat do čtenářského sešitu. Čítanka kapitola O jaru - čtení dle vlastního výběru, zápis do sešitu čtení. 

Vlastivěda

Zápis do sešitu

Život na vesnici 18. století.

Reformy Marie Terezie a Josefa II. se jen postupně promítaji do života na vesnici.

Venkované se  rozdělovali podle majetku - kolik vlastnili půdy a dobytka. Sedláci, rolníci a bezzemci, kteří si pronajímali půdu od sedláků nebo obce. Nemajetní lidé - čeledíni a děvečky, kteří pracovali za stravu a byt od sedláka. Chudina - žebráci, žijící z darů soluobčanů.

Venkovské domy byly stavěny z vepřovic vlastní výroby, později z pálených cihel. oučástí venkovských stavení býval dvůr s chlévy, kurníkem a komorou na hospodářské nářadí. Byl ukončen stodolou.. V zahradě ovocné stromy, včelstva, studna.

Jídlo bylo daleko prostší než nyní. Jedly se více luštěniny, různé kaše, později brambory. Maso bývalo jen zřídka.

Ošacení bývalo prosté, většinou doma vyráběné. Prostý oděv nebo kroj.

Rok na vesnici byl rozdělen na menší úseky, které vrcholily vždy nějakým svátkem. Od pondělí do soboty se pracovalo . Neděle byla dnem odpočinku. Největším svátkem bývaly hody nebo posvícení.. Další svátky Vánoce a Velikonoce. Děti chodíly na koledu a pomlázku. Další zimní setkání žen draní peří.

Po zápisu si můžeš nakreslit obrázek venkovského domu.  

Přeji vám všem hlavně pevné zdraví, pohodu, klid. Dbejte stanovených zásad a dodržujte je. Hlavně vitamíny a chvilku také pobyt na sluníčku. Myslím na vás. 

Středa 18.3.

Dobrý den.

Všechny vás zdravím a moc děkuji všem, kteří mi zaslali vypracované úkoly. Dnes nás čeká úkol z českého jazyka, zápis z přírodovědy, něco málo z matematiky.

Český jazyk 

Zápis do sešitu

Číslovky určité a neurčité dělíme podle jejich významu:

1. Základní - vyjadřují počet.  Ptáme se: Kolik?

určité -    jeden, dva, oba, obě, pět, sto, tisíc.

neurčité - několik, mnoho, málo, moc.

2. Ŕadové - vyjadřují pořadí. Kolikátý?

určité - první, druhý, pátý, třicátý, stý.

neurčité - několikátý, mnohý, tolikátý, kolikátý.

3. Druhové - Kolikero, kolikerý?

určité - dvoje, dvojí, čtrnáctero, patery, tisícerý?

neurčité - několikery, kolikerý.

4. Násobné - Kolikrát, kolikanásobný?

určité - dvakrát, tisíckrát, pětinásobný, stonásobný.

neurčité - několikrát, několikanásobný, mnohokrát.

Za číslovkami řadovými píšeme tečku. Pouze za letopočtem tečku nepíšeme. V roce 1989 proběhla sametová revoluce.

Domácí úkol:

Učebnice cvičení 6a) str. 124.  Prosím o zaslání. Děkuji.

Matematika

PS str. 17 cv. 10 a 12. To nám dnes stačí.

Přírodověda

Zapiš si zápis do sešitu

Těhotenství a vývoj plodu

Při splynutí vajíčka se spermií ve vejcovodu dochází k oplození.  Oplozené vajíčko putuje do dělohy, kde se zahnízdí. Období těhotenství a vývoj plodu v děloze matky trvá 9 měsíců. Toto období končí porodem a narozením dítěte. Někdy se mohou vyvinout dva i více jedinců. Embryo - odborný termín pro zárodek člověka.

Plod - termín, který se používá od 3. měsíce nitroděložního vývoje člověka v těle matky.

Vývojová stádia člověka

Člověk během života prochází různými věkovými obdobími s charakteristickými znaky.  Lidský život začíná obdobím novorozence a končí stářím a smrtí.

Novorozenec (narození - konec 1. měsíce)

První citová vazba dítěte na matku. Na pocity hladu a nepříjemnosti reaguje pláčem. Uplatnění sacího reflexu.

Kojenec (konec 1. měsíce - konec 1.roku)

Rychlý duševní a tělesný vývoj. Prořezávají se mu první mléčné zuby.

Batole (1 rok - 3 roky)

Poznává svět kolem sebe, učí se lézt a chodit. Prořezávají se další mléčné zuby.

Období předškolního věku

Rychlý rozvoj dítěte. Rychlý růst, rozvoj duševních schopností.  Dítě ovládá základní hygienické návyky a je rádo v dětském kolektivu - mateřská škola.

Můžeš si ke každému období nalepit obrázek. Zapsané učivo se nauč. Na pátek připravím kontrolní otázky ze smyslové soustavy a kostry. 

Zůstávejte ve zdraví a pilně se učte. Hezký zbytek slunečného dne.

19.3.

Dobrý den.

V úvodu bych chtěla poděkovat všem, kteří mi pravidelně zasílají splněné úkoly. Také bych vás chtěla pochválit.  Ti, kteří se ještě neozvali, bych chtěla požádat, aby tak učinili do pátku. Děkuji.

Český jazyk

Dnes budeme pokračovat v učivu o číslovkách. Začneme se skloňováním.

Do sešitu si udělej tabulku z učebnice str. 126 s nadpisem:

Skloňování číslovek základních.

Číslovky dva, dvě; oba, obě.

Pod tabulku si dopiš :

Ve 2. a 6. pádě je spisovný tvar dvou, obou: bez dvou korun, o obou dílech..

V 7. pádě je spisovný tvar dvěma, oběma:dvěma psy, s oběma přáteli.

Číslovky se nauč skloňovat. Zítra si dáme cvičení na procvičení.

Matematika

Dnes si vypočítáme jednu slovní úlohu učebnice na str.70 cv. 28 Sadaři vysazují ..................

Vypočítej a odpovědi zapiš. Tento úkol mi odešlete ke kontrole. Děkuji.

Vlastivěda

Zápis do sešitu:

Práce na poli.

Po zrušení nevolnictví rok 1781 musí nadále poddaní vykonávat robotu. Pracují nejen na svém vlastním poli, ale několik dní v týdnu pracují zadarmo na poli vrchnosti. Další povinností poddaných vůči vrchnosti a panovníkovi: odevzdání dílu z toho, co sami vypěstovali.

Úkol na další hodinu.

Napiš do sešitu:

Co je to doška, vepřovice, kurník, stodola?

Co znamená úhorový systém?

Napiš jedno velikonoční říkadlo. Můžeš nakreslit obrázek.

Přeji krásný a pohodový den.

20.3.

Dobrý den,

všechny vás co nejsrdečněji zdravím a děkuji za zasílání úkolů. Je vidět, že poctivě pracujete.  Moc chválím a rodičům děkuji za zodpovědný přístup a odesílání úkolů. Pátek si necháme na procvičení probraného učiva. Budu zadávat krátké testíky. Procvičování.

Český jazyk 

Něco málo na procvičení skloňování čislovek. V pracovním sešitě si vypracujte cvičení na str. 59 cv. 1, 2. Cvičení 2 zašlete ke kontrole. Děkuji.

Matematika geometrie 

Opakování  učiva o osové souměrnosti. Pracovní sešit - část geometrie cv. 1. Zaslat ke kontole. Děkuji.

Přírodověda.

Krátký testík.

Zakroužkujte správná tvrzení:

1. Kostra je oporou těla, skládá se z kostí.                                                                                                 ano      ne

2. Obličejová část lebky se skládá z kosti čelní, kosti spánkové, očnice, kosti nosní, horní čelisti.            ano      ne 

3. Páteř umožňuje vzpřímenou chůzi, skládá se z meziobratlových plotének.                                           ano      ne

4. V zadní části lebky se nachází kost spánková.                                                                                        ano      ne

5. Pohyblivé spojení kostí umožňují klouby.                                                                                               ano      ne

6. Pevné spojení kostí švy.                                                                                                                          ano       ne

7. Pro správný růst kostí je důležitý vápník, vitamín D a C.                                                                         ano       ne

8. Orgánem zraku je oko.                                                                                                                            ano       ne

9. Oko je na povrchu cháněno obočím, víčkem s řasami, zrakovým nervem.                                              ano       ne

10.Nejzávažnějším poškozením zraku je šilhavost.                                                                                    ano       ne  

Pro kontrolu svých odpovědí můžeš využít učebnici.  

 Zadané úkoly mi zašlete v pondělí. Děkuji. Přeji krásný víkend plný sluníčka. Přeji všem pevné zdraví! Myslím na vás.

23.3.

Dobrý den,

zasílám zadání úkolů na dnešní den.

Český jazyk

Dnes si ještě budeme probrané učivo.

Do sešitu si opiš cvičení učebnice str. 126 2a) a zašli ke kontrole. V pracovním sešitě si vypracuj cvičení 3 ze str. 59 a zkontroluj podle klíče v PS. Zapiš počet chyb.  

Matematika  

Opakování sčítání a násobení. Pracovní sešit str. 18 cv. 1, 2 kontrola pomocí kalkulačky.

Procvičování převody jednotek cvičení 3 a 4.

Přírodověda

Zápis do sešitu:

Mladší školní věk

V šesti letech začíná dítě navštěvovat základní školu. Je společenské a zvídavé. Mléčné zuby postupně vypadávají a jsou nahrazeny trvalým chrupem.

Starší školní věk

Děti v tomto věku rychle rostou. Začínají se vytvářet druhotné pohlavní znaky. U dívek růst prsů u chlapců růst vousů. Začíná období dospívání - puberta.

Dospělost

V 18. letech dosáhne člověk dospělosti.. Dokončuje studia, začíná pracovat a zakládá rodinu.

Stáří

Dochází k úbytku sil a zdraví. Zhoršuje se paměť a činnost smyslového vnímání. Období stáří končí selháním základních životních funkcí, smrtí. 

Probrané učivo se nauč. Další hodinu si odpovíme kontrolní otázky. Přeji hezký zbytek dne. Děkuji za zasílání vypracovaných úkolů. 

24.3.

Dobré ráno. Zasílám další úkoly na dnešní den.

Český jazyk

Dnes se naučíme sklońovat číslovku tři a čtyři. Nejprve si přepiš do sešitu tabulku učebnice str. 127 . Pod ní si napiš. Číslovky tři a čtyři se skloňují podle vzoru kost (v množném čísle).  Pro všechny rody mají stejné tvary.

Ve 2. pádě číslovek tři,čtyři jsou možné dva tvary tři, třech, čtyři, čtyřem.  Oba jsou spisovné.

 V učebnici si ústně projdi cvičení 1 a 2. V pracovním sešitě na str. 59 cv. 4. Kontrola klíč.

Matematika 

Učebnice str. 71 cvičení 34, 35 zaslat ke kontrole. Děkuji. V pracovním sešitě si vypracuj str. 18 cv. 5,6,7.

Vlastivěda.

Zápis do sešitu.

Manufaktury a první stroje.

V 18. století se v našich zemích ukazuje, že řemeslnická malovýroba již nestačí. Začaly  vznikat velké dílny, kterým se říkalo manufaktury.

Pracovalo v nich více dělníků. Každý dělník zpracovával určitou část výrobku, tím se výroba zvyšovala. Nejvíce manufaktur vznikalo v textilní výrobě. Dále manufaktury na zpracování kůží, výrobu keramiky, skla papíru a zbraní. Výroba byla levnější.

Do manufaktur se postupně zaváděly první stroje. Tyto byly poháněny vodou nebo koňmi. Ne všude však byly řeky. Vzniká nový způsob k pohánění strojů parní stroj. První parní stroj sestrojil Angličan James Watt. Tento stroj poháněl stroje i dopravní prostředky.  

V polovině 19. století se postupně v českých zemích mění manufakturní výroba na strojovou. Začaly vznikat továrny.  Velké využití parního stroje, který umožňuje uvádět do provozu celou soustavu jiných pracovních strojů. Začíná strojová velkovýroba v továrnách. Nejvíce v textilní výrobě.  

Úkol:

V čítance si vyhledej článek vztahující se k danému učivu a přečti.

Přeji hezký a pohodový den. Nezapomínejte se protahovat, zazpívat si nějakou písníčku. Pokud budeš mít náladu, namaluj nějakou první jarní květinku.         

        

.