Navigace

Obsah

Směřování školy

Koncepce rozvoje školy 2021/2023 (10.74 MB)-soubor ke stažení ve formátu .docx

Koncepce školy ke konkurzu 2022

Profil ředitele školy

Co nového v naší základní škole…

1. 9. 2016 předstoupil před 25 prvňáčků nový ředitel základní školy Vlastimil Jansa s dotazem, co budou děti ve škole dělat… děti  přesvědčeně odpovídaly, že se chtějí učit…další dotaz mířil k osobě paní učitelky Petry Konvalinkové. Děti s paní učitelkou právě zažily první dobrodružství, když hledaly svou třídu. Takže spontánně hlaholily, že již ví, kdože je naučí, když už mají první objev za sebou…

Trochu rozpaků bylo vidět, když se dověděly, že budou ve škole celých 10 měsíců, ale snad je uklidnilo, že budou chodit i domů…J Dozvěděly se tedy, kdože se bude starat o ně a o školu a také, že o naše město Koryčany se stará paní starostka Hana Jamborová. Paní starostka je přišla pozdravit a s paní matrikářkou předali pozornost pro radost a dobrý start… A fandit dětem s poselstvím dobré vůle přišel i duchovní správce farnosti P. Jesenský…

 

V ostatních třídách nadšení ochabovalo s přibývajícími ročníky… U deváťáků jsme test nadšení vypustili úplně…J

Přejeme našim žákům, by jim utekl školní rok rychleji než prázdniny….

 

Co je zač, ten nový ředitel…? Vlastimil Jansa  - ročník 1963, maturoval na zemědělce,  5 let studoval a pracoval coby letecký meteorolog,  posléze šel čtvrtstoletí ve šlépějích „učitele národů“.   

Osm let starostoval třítisícovým Dolním Bojanovicím, nyní na pozici neuvolněného místostarosty.

Na základě konkurzního řízení byl od 1.9. jmenován do funkce ředitele ZŠ Koryčany.                                               

S manželkou Aničkou vychoval kluka v již ženatého chlapa a dceru bude vydávat letos.                                                                               

„Fušuje“ i do legislativy, vadí mu zmetky – zmatky i v zákonech. Je konzervativec, žije a uznává tradice – neb jsou osvědčené staletími - životy i chybami našich předků…

 

Quo vadis naše školo…město…region… Kam a kudy jít zajisté není pouze problémem školy. Předkládám čtenáři část koncepce, zpracované před začátkem nového školního roku…

 

Kde začít? Analýza. Dům stavíme – stejně jako společnost – na dobrých základech.  Školní vzdělávací program ZŠ Koryčany „Cesta poznání“ je podrobně  zpracovaným dokumentem s koncepcí vzdělávání. Zahrnuje základní priority výchovně vzdělávacího procesu, hlavní a dílčí cíle a strategie - cestu za kompetencemi  žáků,  integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, projekty školy i spolupráce s jinými školami…  Od roku 2007 škola pracuje dle tohoto svého ŠVP.  Po nově koncipované cestě poznání ušla škola a celý její lidský rozměr tedy již 9 let… Pro další pohled dopředu je proto vhodné ohlédnout se zpět… Kudy a jak se nám šlo a kam jsme došli. Odpovědi na tyto nejednoduché otázky může dát dohromady pouze tým.  Žáci, učitelé a jejich kolegové ze školního prostředí, rodiče a zadavatelé této veřejné služby. „Quo vadis“ není jednoduché určit a snadné cesty nejsou… Již pan Tomáš Baťa říkával, by jsme nehledali lehkých cest. Těmi se tlačí toliko lidí, že jimi nikam nedojdeme…

Jak na to? Další směřování musí být týmovou prací. Na koncepci rozvoje vzdělávání pracuji mnohá desetiletí  -  svými životními úspěchy i neúspěchy.  Mám za to, že „Životní  koncepci“ nelze dát unifikovanou- neměnnou definitivní podobu. Chci se podělit o její základní filozofický rámec, který s týmem a v konsenzu společného zadání – veřejné zakázky občanů Koryčan – krok po kroku budeme realizovat. „Baťova škola práce – vzdělání k životu“ je základní formulí směřování a rozvoje pro celý realizační tým. Po experimentech ve společnosti a na lidech, je nutné stavět na osvědčených, životem prověřených pilířích.  A nejen region města Koryčany potřebuje vzdělané a k využití poznatků v práci a žití vychované lidi. Mnohé školy stavějí do popředí jazykovou a IT vzdělanost. Vzdělávejme – vychovávejme, dejme motivaci k činnostem, které budou mladé lidi bavit a budou jim do života přínosem a zároveň doplňkem, pomocí,  jim bude i příslušné vybavení jazykové, IT, či jakékoli další.  Směřování  ŠVP je pro tento záměr nutno postupně poupravit.  Ředitel školy musí být iniciátor, koordinátor,  mediátor atd., celého procesu změn. Potřebuje tým spolupracovníků, jejich podněty a jejich propojenou – interaktivní  práci. Subjekty vzdělání a jejich rodiče jsou partnery a zákazníky, kterým se vyplatí investovat do vzdělání k životu. Veřejný zadavatel je hlavním investorem a kontrolorem dění.

S kým - co?  Město Koryčany jsem navštívil již před několika desetiletími. Ukryté městečko ve Chřibech s historickým geniem loci. Lidé žijící v místě a s místem srostlí. Po staletí pracovali v zemědělství, lesnictví, v industriální éře byla hybatelem dřevovýroba, nověji pak zatím nedostatečně využitý cestovní ruch. Je zde patrná snaha udržení místní ekonomiky – živností - drobných  a doplňkových výrob  a služeb.  Absence navázaného vzdělávání od útlého věku na další uplatnění v místní ekonomice je provázána s úbytkem a stárnutím obyvatel.  Nová koncepce školy by měla reflektovat udržitelný místní rozvoj.  Základem by měla být spolupráce se zřizovatelem a rozvojovými projekty města. ŠVP  aktualizovat o dění ve městě, co, kde a proč je, k čemu co slouží, co je potřebné k životu města a jeho občanů…. Přidanou hodnotou bude vztah k místu, ve kterém žiju.  Vzdělávání také něco stojí. Za 8 let starostování, nyní coby neuvolněný místostarosta, mám přehled o ceně této veřejné služby.  Město má koncepci investic, které myslí i na vzdělávání. Materiálně technické vybavení  je na slušné úrovni  díky příspěvkům z města.  Příprava rozpočtu školy je o naléhavosti a nalezení vhodného způsobu financování. Provázat všechny dostupné cesty  - zdroje – vzdělávání v místě a okolí. Z těchto vyplývá snaha o obrození občanské společnosti. To je myslím velmi dobrá zpráva. Spolková činnost je neodmyslitelnou součástí výchovy a vzdělávání… Nejen zapojením „omladiny“, ale především vzorem, který potáhne, na sebe nabalí, vzbudí zájem… Cesta provázání a obohacení  partnerů procesu – MŠ, ZŠ, ZUŠ, SHM Klub Koryčany,  Ochotnický spolek, SDH Koryčany, Lískovec, Blišice, MS Koryčansko, Orel jednota Koryčany, jezdecký klub Remonta,  ZO ČSOP, Klub rodičů a přátel školy, ČS včelařů,  Spolek Polypeje,  Woodcraft Chřiby, FC Koryčany, Koryčany Bikers, Hypocentrum Koryčany  a v neposlední  řadě ŘK farnost sv. Vavřince….

Máme na čem stavět?  Navázat spolupráci se subjekty místní ekonomiky. Tradiční uplatnění lidé nacházeli v zemědělství a lesnictví. Do  ŠVP a aktivit z něj vycházející  je potřeba prohloubit  – obnovit vztah k „rodné hroudě“. Návazně je zde prostor pro místní ekonomiku a  cestovní ruch. Navázat spolupráci se správci lesů, hospodáři, farmáři, případně zpracovateli komodit…  Stavebnictví a příbuzné obory, řemesla byla,  jsou a budou, tedy je zde příležitost pro uplatnění pro místní… Můj syn s kamarádem  dostali zednické nářadí a již v mladším školním věku se mohli „vyřádit“ na části zdi… Nu a syn vystudoval stavební průmyslovku a jeho kamarád dělá „zednickou“. Vztah k řemeslům by měl být podporován i v rámci mezipředmětových vazeb, hlavně však v pracovních činnostech, exkurzích s možností zkusit si, jak se co dělá… K nejvýznamnější místní ekonomice patří dřevovýroba. Tradice založená rodinou Thonetů, posléze společností TON a Koryna,  patří do výuky na místní škole. A nejen to. Jsou zde místní firmy, které se v oboru pohybují a jsou významnými zaměstnavateli v regionu… Vnímám a vítám tuto příležitost spolupráce při výchově dnešních dětí,  budoucích učňů, studentů - mistrů v dřevozpracujícím oboru.   

Co na to ten človíček?  Snad není potřeba zdůrazňovat dětská léta pro formování – směřování do života. Je to běh na dlouhou trať, kde základem je rodina se svou genetickou informací, dále raný dětský věk, výchovně vzdělávací období, kdy více než informacemi ovlivníme mladého člověka vzorem. Tedy nejen do ŠVP, ale především od nás – partnerů – bude potřeba brát v potaz osobnost žáka a její interakci v týmu… Uvedu možná úsměvný příklad z pískoviště – kterak jsou nejranější léta s genetickou informací a výchovou důležitá… „Půjč mi kyblíček, půjč mi lopatičku…. a próóč? Máš svou…. No ano, ale já si ji nechcu zašpinit…“ Prostředí  ve škole v Koryčanech působí na  příchozího klidným, estetickým dojmem. Není zde pocit anonymity, odtažitosti… Převládá dojem, že cesta předpokladů pro celý proces je… Výstupy  výchovně – vzdělávacího  procesu poslední doby ale též ukazují na divergenci , třebaže podmínky i předpokládám vynaložené úsilí , tady jsou. Mám za to, že se zde projevuje odliv žáků a celkově se projevují již naznačené  problematiky regionu… Tyto se odrážejí až do školního prostředí. Změnit tento proces je opravdu vážným synergickým úkolem pro celé společenství Koryčan. Příležitostí i hrozbou…     

První kroky…  V průběhu srpna je nutno nachystat nový školní rok. Dále připravit a provést analýzu vlivů na školní procesy,  ve spolupráci s městem a všemi výše uvedenými partnery. Tato je naprosto nezbytná a určující pro další postup. Na základě širší diskuze výše uvedené vize vzdělávání zapracovat do ŠVP, /v souladu s RVP/, do tematických plánů, do každodennosti každého jednoho z nás…  Ve školním roce 2016/2017 budeme tedy  pracovat  dle stávajícího režimu – tematických plánů, ŠVP. Zaměříme se na zajímavost procesu, interakci učitel – učivo – žák – výstupy /prezentace/.  Základem jsou a budou mezilidské vztahy, partnerský přístup, respektování pravidel hry. Navážeme na dosavadní úspěchy  - např. v oblasti environmentální výuky. Zvláštní pozornost budeme věnovat žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, handicapovaným a ze sociálně problematického prostředí. Využijeme slušného sportovního potenciálu pro individuální i kolektivní sporty s důrazem na fair-play přístup. Budeme organizovat sportovně – turistické – branné pobyty s mezipředmětovými vztahy – propojení  historie, geografie, přírodopisu, jazykové vybavenosti, atd… Zvláštní důraz bude kladen na znalost místního prostředí.  Pro  přiměřenou aprobovanost a plynulý „rozjezd“  bude nutno již po konkurzu úzké spolupráce se stávajícím vedením školy  a učinit nezbytné kroky. Očekávám aktivní  sebeprezentace kolegů ve škole, kdy se budu více ptát a naslouchat a stejně tak u žáků. Vědět co a proč se učím, či dělám a určitou reflexi a sebereflexi potřebujeme každý.  Naváži brzký kontakt s ČŠI, kde budu též konzultovat záměry v souladu s příslušnými právními předpisy. Tyto mimo jiné stanoví též náležitosti sebehodnocení – autoevaluačního  procesu. Zaměříme se i na aktivity pro děti z MŠ, seniory a v rámci spolkové činnosti. Nabídnu účast na jednáních městské rady, zastupitelstva,  školské rady, vedení  MŠ, ZUŠ a dalších subjektů, účastných procesů vzdělávání….Uspořádáme kulaté stoly na téma vzdělávání,  na tyto mohu přizvat zajímavé osobnosti, např. ředitele nadace pana T. Bati… Na tyto a další kroky hodlám pořídit sedmimílové boty pro více než dvacetpět spolupracovníků školy…J

Mgr. Vlastimil Jansa, Na Dílech 654, Dolní Bojanovice 696 17, mistostarosta@dolnibojanovice.cz,  728 166 012, od 1.9. ředitel ZŠ Koryčany, reditel@zskorycany.cz