Navigace

Obsah

Jídelna: Nové telefonní číslo na jídelnu: 720 074 059!!!

 

 

 

Přihláška ke školnímu stravování:

 

Základní škola, Koryčany, okres Kroměříž Přihláška ke školnímu stravování na školní rok 2017/2018

Jméno a příjmení žáka ………………………………………………………………………………................................ Datum narození ……………………………………………………………………………..........................................

Bydliště …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Škola ……………………………………………………

Třída …………………………….............................................

Kontakt na rodiče……………………………………………………………………………………………………………………..

V …………………………..... dne...................................................................

Podpis rodičů….....................................................................................................

 

STRAVOVÁNÍ Telefon do školní jídelny 723 785 055. Cena stravného od 1.9.2017 (na základě vyhlášky 463/2011Sb., o školním stravování) je určena věkem, který strávník dosáhne do konce školního roku, ne třídou, kterou navštěvuje. 7 až 10 let – 23,- Kč 11 až 14 let – 25,- Kč 15 a více let – 26,- Kč Placení stravného za obědy – platí se zálohově na měsíc dopředu do 20. dne v měsíci. Výše záloh: 7 - 10 let 500,- Kč, 11 - 14 let 550,- Kč, 15 a více let 570,- Kč. Vyúčtování se provádí 1 x ročně v měsíci červenci nebo na požádání. Stravné na měsíc září a říjen je nutné uhradit do 20. 9. 2017 na účet školy 1482387379/0800, variabilní symbol – rodné číslo dítěte nebo hotově ve školní jídelně od 1.9. – 7.9.2017 od 7.30 – 15.00 hodin. V dalších dnech od 8.00 – 10.00 hodin a od 13.00 – 15.00 hodin. Stravné je možné po telefonické domluvě uhradit i mimo tyto hodiny. Veškeré otázky týkající se stravování projednává rodič s vedoucí školní jídelny. Nepřítomnost dítěte se omlouvá den předem nebo ráno nejpozději do 7.30 hodin. Neomluvenému dítěti se započítává stravné v plné výši. V případě náhlého onemocnění si mohou rodiče první den nemoci v době od 11.15 – 11.45 hodin vyzvednout neodhlášenou stravu do nosiče ve školní kuchyni. Další dny nemoci jsou rodiče povinni stravu odhlásit! V případě vysokého navýšení cen potravin si ZŠ vyhrazuje právo zvýšit poplatky stravného dle aktuální potřeby.

 

Vnitřní řád školní jídelny

 

Provozní řád školní jídelny Základní škola, Koryčany, okres Kroměříž Adresa školy: Masarykova 161, 768 05 Koryčany¨ Telefon: Email: Vedoucí ŠJ Marcela Peclová 1. Zásady provozu ŠJ se řídí novelou Vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování, která je vedena ve sbírce zákonů pod číslem 463/2011. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny. Strávník má nárok na oběd jen pokud má na svém kontě obnos, který plně pokryje cenu oběda. 2. Provoz ŠJ Výdejní doba pro děti a zaměstnance ZŠ 11,20 – 12,10 hod Výdejní doba pro cizí strávníky(jídlonosiče) 10,50 – 11,10 hod 9,30 – 9,45 hod Žáci si odkládají svrchní oděv a aktovky v šatně školy. Žáci dbají ve ŠJ a v prostorách školy všech pravidel hygieny a bezpečnosti, dodržují pravidla slušného chování. Je zakázán odběr do skleněných nádob, vstup do jídelny pro žáky je dovolen pouze stravujícím se žákům a s pedagogickým dozorem. 3. Výše stravného Výše úhrady stanoví vedoucí ŠJ, která je povinna se řídit výživovými a finančními normami, které jsou uvedeny ve Vyhlášce č. 463/2011 Sb., o školním stravování. Strávníci jsou zařazeni do kategorií podle věku, kterého ve školním roce dosáhli. Podle věku strávníka jsou upraveny i výživové a finanční normy. Stravné: Žáci 7 - 10 let 23,00 Kč Žáci 11 - 14 let 25,00 Kč Žáci 15 let a více 26,00 Kč Zaměstnanci 26,00 Kč Cizí strávníci 56,00 Kč (spotřeba potravin 27,-Kč, mzdové náklady 18,- Kč, provozní náklady 11,- Kč) Výše uvedené ceny byly upraveny s platností od 1. 9. 2013 a 1.9.2017. 4. Platba stravného Placení se provádí zálohově do 20. dne v měsíci na měsíc následující převodem na účet ZŠ 1482387379/0800, variabilní symbol je rodné číslo strávníka nebo v hotovosti v kanceláři vedoucí školní jídelny. 5. Přihlášky ke stravování Přihlášku ke stravování si strávníci vyzvednou u vedoucí ŠJ. 6. Odhlášky ze stravování Odhlášky ze stravování se přijímají nejpozději do 7,30 hodin osobně nebo telefonicky na čísle – 723 785 055. První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt ve škole. Další dny je nutno obědy odhlásit nebo hradit celkovou cenu oběda (bez dotace), tj. za cenu pro „cizí strávníky“. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován. 7. Bezkontaktní čip Čip obdrží strávník u paní Marcely Peclové za úhradu 120,- při přihlášení ke stravě a zaplacení stravného. Jeho ztrátu je žák ve vlastním zájmu povinen okamžitě ohlásit v kanceláři ŠJ a zakoupit čip nový. 8. Stav konta Každý strávník může zjistit stav svého konta osobně - v kanceláři vedoucí ŠJ nebo telefonicky na tel. čísle 723 785 055. Internetem – www.strava.cz (nutno aktivovat u vedoucí školní jídelny). 9. Vyúčtování na konci školního roku Vyúčtování bude provedeno u každého strávníka na základě jeho pokynů s těmito možnostmi: nechat na kontě zůstatek pro příští školní rok, převést zůstatek na konto sourozence, vyzvednutí zůstatku v hotovosti v dohodnutém termínu v měsíci červnu nebo převedením na vlastní konto v měsíci červenci. 10.Doba prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna V těchto dnech jídelna až na výjimky nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen. 11.Jídelní lístek Je vyvěšen ve školní jídelně u vchodu do ŠJ, na informační nástěnce ve škole, na internetových stránkách školy. 12.Dotazy, připomínky Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned přímo v kanceláři ŠJ s vedoucí nebo s ředitelkou školy. 13.Odnášení nádobí a zbytků jídel ze školní jídelny je zakázáno.

Zpracovala: Marcela Peclová Mgr. Vlastimil Jansa, ředitel školy