Navigace

Obsah

Projekty školy

 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám.

eu

 


 

Popis projektového záměru:

Projektový záměr řeší problematiku vzdělávání  na Základní škole, Koryčany, okres Kroměříž, ve spádovém regionu města Koryčany – v rámci ORP Kroměříž.

Město Koryčany má díky geografické poloze spádovou roli pro okolní obce. Významnou roli zde hrál dřevozpracující průmysl, zvláště pak od poloviny 19.století, kdy byla založena továrna na ohýbaný nábytek rodiny Thonetů. Po jejím znárodnění pak vcelku úspěšně navázala výroba nábytku – obzvláště kuchyní  „Koryna“.  Byl zde též patrný rozvoj mnoha řemesel a služeb živnostenské povahy. Po stopadesátileté tradici  výroby nábytku a vzdělávání v oboru, byl tento klíčový hospodářský segment významně zdecimován. Město s více než čtyřmi tisíci obyvateli má nyní trvalý úbytek pracovních příležitostí, počet obyvatel poklesl na současných 2 825 a tento trend má významné pokračování  i v odlivu mladých rodin a stárnutí populace. V minulých letech bylo ukončeno vzdělávání odborného typu, a rovněž pokles počtu žáků základní školy je významný. S odchodem mladých a ekonomicky aktivních občanů, regresí ekonomiky, s  úbytkem možností vzdělávání,  narůstá množství sociálně oslabených skupin obyvatel, vzrůstá riziko společensky vyloučených lokalit a nárůst sociálně patologických jevů…

Pro udržitelný život v regionu má zásadní význam „lokální ekonomika“. Tato z výše uvedeného může čerpat pro obnovu tradičních oborů, řemesel, služeb a živností… K tomu je však zapotřebí přijmout soubor opatření, jehož součástí je obnova vzdělanosti, obzvláště v řemeslných a přírodovědných směrech ve smyslu „Baťova škola práce – vzdělávání pro život“.….a tak vznikla myšlenka pro „Rozvoj přírodovědného  a  technického – praktického vzdělávání v ZŠ Koryčany“…

Stávající Základní škola Koryčany nabízí využití stávající – již zastaralé prostory… V budově školy, Masarykova 161, je pro realizaci záměru prostor původní – více než sto let stará – tělocvična. Pro výuku tělesné výchovy byla vybudována nová tělocvična, která dostatečně pokrývá potřeby výuky.  Stavebními úpravami prostor,  může vzniknout středisko technického – praktického vyučování v návaznosti na novou multimediální učebnu IT, která bude zajišťovat moderní výuku – propojení vzdělávání  digitálních technologií a technické – praktické vzdělanosti. Středisko bude zahrnovat kovo a dřevo dílnu a praktickou „laboratoř jak se co dělá“ – pomocí stavebnicových systémů si budou moci žáci postavit třeba maketu „funkčního domu“…  Dále bude využito patro výškově rozdělené prostory tělocvičny pro výuku praktických činností pro dívky. Vzniknou prostory  pro široké spektrum domácích prací a vaření.  Součástí bude i šatna  a nezbytné sociální zařízení… Všechny prostory budou mít bezbariérový přístup.

Druhá větev uvažovaného projektového záměru řeší rozvoj přírodovědného vzdělávání. Ve stávajících prostorách školy  vznikne nová učebna s laboratoří,  zaměřená na přírodovědné obory /fyziky, chemie, přírodopisu/.  Toto pracoviště je návazné na středisko technického -  praktického vyučování se zázemím multimediální učebny IT. Multimediální učebna bude IT pracovištěm pro nově vzniklé odborné učebny a prostory s potřebným kabelovým rozvodem, dataprojekcemi s výstupy do ostatních tříd školy a společných prostor. Menší – stávající -  prostor bude sloužit pro server celého propojeného systému sběru, přenosu, ukládání a zálohování dat…

Do projektu  „Rozvoj přírodovědného  a  technického – praktického vzdělávání v ZŠ Koryčany“ , chceme zapojit i další stupně vzdělávání. Formou besed, přednášek, ukázek prací, workshopů, zapojíme i předškolní vzdělávání, družební školu, následné vzdělávání – oslovíme SOŠ a další vzdělávací zařízení… Za významné považujeme propojení s lokální ekonomikou. Ekonomicky aktivní subjekty se mohou podílet na přípravě svých budoucích učňů – studentů – např. podporou školních vzdělávacích projektů, které budou v souladu s RVP přenastaveny.  Je zde velký prostor na synergické působení do udržitelného  života ve městě a v okolí…

Celý tento synergicky pojatý projekt je jedním ze základních stavebních kamenů obnovy krásného městečka v lůně „Hříběcích hor“… s geniem loci hradu Cimburk a osvícených „Thonetů“…

Materiál je „živým“ pracovním dokumentem a bude dále reflektovat potřebné změny a doplnění pro další kroky projektu…

Zpracoval Vlastimil Jansa, ředitel školy

Koryčany 11. 10. L. P. 2016